YUFF pravila

Pojmovi:

YUFF program je skup aktivnosti radio-amatera Srbije i sveta na promociji i popularizaciji zaštićenih prirodnih dobara republike Srbije, a kroz program diploma, koje se pod utvrdjenim uslovima dodeljuju učesnicima programa. YUFF program je neprofitan i nekomercijalan.

YUFF program nije zvanično podržan od strane Saveza radio-amatera Srbije, pošto se radi o aktivnostima na bazi privatne inicijative, i ne spada u programske aktivnosti IARU, ali Savez nezvanično podržava i prihvata YUFF aktivnosti.

WWFF program svetski neprofitni i nekomercijalni radio-amaterski program, usmeren na podsećanje o potrebi održavanja zdravog ekosistema na globalnom nivou, pod motom “Sačuvajmo plavu planetu” (Zemlju). Ovaj program je plod privatne inicijative i ne nalazi se u okviru aktivnosti IARU.

WWFF programom upravljaju radio-amateri dobrovoljci iz raznih krajeva sveta, a svoje aktivnosti usmeravaju na koordinaciju nacionalnih pokreta, članica WWFF programa.

Pravila WWFF programa su okvirna i odnose se na opšte uslove učešća, a nacionalna pravila uvek imaju prednost.

IARU je skraćenica za medjunarodnu radio-amatersku organizaciju.

Zaštićeno područje je prirodna celina, zaštićena od strane države, pokrajine ili lokalne zajednice zbog svojih prirodnih karakteristika. Po stepenu zaštite i osnovnim karakteristikama, dele se na nacionalne parkove, parkove prirode, rezervate prirode, specijalne rezervate prirode, predele izuzetnih odlika ( predele naročite lepote ), stroge rezervate prirode, zaštićena staništa, kao i spomenike prirode.

FF referenca je oznaka koja se dodeljuje zaštićenom području, a sačinjena je od slova, kojim-a se odredjuje država u kojoj se područje nalazi ( prefix ) i slova “FF”, koja označavaju skraćenicu za Flora i Fauna, kao i broja, koji se dodeljuje zaštićenom području.

Aktivatori su radio-amateri, koji radio-stanicom održavaju veze iz zaštićenih prirodnih područja, dok su lovci oni koji održavaju veze sa aktivatorima i prikupljaju različite FF reference širom sveta.

YUFF koordinacioni tim je grupa radio-amatera dobrovoljaca, koja je prihvatila da se angažuje na regulisanju i koordinaciji YUFF programa, kao i osmišljavanju programa diploma i njihovoj dodeli na osnovu utvrdjenih kriterijuma.

Aktivnosti iz zaštićenih područja moraju biti u skladu sa principima očuvanja životne sredine i uputstvima dobijenima od nadležnih institucija, koje se o njima brinu.

Od svih učesnika u YUFF programu se očekuju postupci koji će doprineti promociji i afirmaciji programa, što podrazumeva ponašanje utvrdjeno ovim pravilima, najave svojih aktivacija, pomoć u promociji aktivacija u toku i sve druge aktivnosti, usmerene na promociju i afirmaciju YUFF programa i aktivnosti.

Učešće u YUFF Programu je dobrovoljno, a svi učesnici se moraju pridržavati ovih pravila.

PRAVILA:

Član 1.

YUFF program je deo svetskog WWFF programa i sprovodi se na osnovu ovih pravila.

Član 2.

Aktivator koji želi učešće u YUFF programu obavezan je:

  1. Slanjem dnevnika veza sa aktivacije dokazati da je uradio najmanje 100 veza iz zaštićene oblasti u Republici Srbiji;

  2. Fotografijama, ili video zapisom table zaštićenog područja, postavljene stanice u zaštićenom području, GPS aparata sa vidljivim koordinatama, ulaznicama u zaštićeno područje i sličnim dokumentima dokazati da je aktivaciju obavio u krugu zaštićenog područja i

  3. Na zahtev YUFF koordinacionog tima dostaviti dodatne dokaze o verodostojnosti obavljene aktivacije.

Član 3.

Aktivatoru koji prilikom prve aktivacije odredjene zaštićene oblasti nije uradio 100 veza, neće se priznati aktivacija, dok će se lovcima, sa kojima je održao veze, iste priznati. Kada prilikom naredne aktivacije iste zaštićene oblasti, aktivator “dopuni” broj uradjenih veza do 100, priznaje mu se aktivacija te oblasti.

Prilikom ponovne aktivacije zaštićene zone, za koju je aktivatoru priznata aktivacija, ne postoji ograničenje u broju uradjenih veza.

Član 4.

Dnevnik veza sa obavljene aktivacije aktivator je dužan dostaviti YUFF koordinacionom timu u roku ne dužem od 10 dana nakon aktivacije, isključivo na upload@yuff.co.rs. Dnevnik veza se dostavlja isključivo u ADI (ADIF) formatu.

Dnevnici dostavljeni na druge e-mail adrese neće biti uzeti u razmatranje.

Uz dnevnik veza, aktivator dostavlja i dokaze navedene u čl.2. tačka 2. i to najviše 3 fotografije u rezoluciji minimum 800×600 piksela.

YUFF tim zadržava pravo da pojedine fotografije objavi na web stranici, ili facebook profilu, osim ukoliko aktivator izričito naglasi da ne želi objavljivanje fotografija, koje je dostavio.

Ukoliko aktivator dostavi dnevnik veza u predvidjenom roku, ali u različitom formatu od ADIF, smatra se da je dostavio dnevnik u roku, ali je dužan da u narednih 8 dana dostavi dnevnik u traženom formatu. YUFF koordinacioni tim ne preuzima na sebe obavezu prekucavanja tudjih dnevnika veza.

Član 5.

Ukoliko aktivator dostavi dnevnik veza u propisanom roku, a ne dostavi dokaze, koji potvrđuju da je aktivacija verodostojna, YUFF tim će zatražiti od aktivatora da ih priloži.

Zavisno od ishoda, YUFF tim će doneti odluku o prihvatanju, ili neprihvatanju aktivacije. Ukoliko aktivacija ne bude prihvaćena, održane veze neće se priznati ni lovcima.

Aktivatoru koji je fingirao aktivaciju, izriče se mera privremenog isključenja iz YUFF programa u trajanju od godinu dana. Ukoliko isti ponovi ovaj prekršaj, YUFF tim će mu izreći meru trajnog isključenja iz YUFF programa.

Član 6.

Aktivatoru koji dostavi dnevnik veza i dokaze o verodostojnosti aktivacije nakon utvrđenog roka od 10 dana, ostvarene veze će se priznati lovcima, dok se aktivatoru aktivacija neće priznati za YUFF program diploma.

Aktivatoru se, u slučaju zakasnele dostave loga izriče mera privremenog isključenja iz YUFF programa u trajanju od 30 dana.

Ukoliko aktivator, po isteku mere, nastavi sa kašnjenjem u dostavi, izriče mu se nova mera privremenog isključenja u trajanju od 2 meseca, pa naredna od 4 meseca, 8, 16 meseci i tako dalje.

Član 7.

Privremena mera isključenja stupa na snagu po isteku desetog dana od izvršene aktivacije. Ukoliko aktivator pod privremenim merama izvrši novu aktivaciju, ona se neće priznati ni njemu, kao aktivatoru, niti lovcima, koji su sa njim održali vezu.

Aktivator pod privremenom merom isključenja, ostvaruje puna prava kao lovac.

YUFF koordinacioni tim će obavestiti javnost o izrečenim merama na YUFF web stranici, YUFF Facebook grupi, kao i na ostalim portalima vezanim za flora i fauna RA aktivnosti.

Član 8.

Aktivator kome je izrečena privremena, ili trajna mera isključenja iz YUFF aktivnosti, ima prava da podnese žalbu YUFF koordinacionom timu u roku od 8 dana, od dana kada je primio obaveštenje da mu je mera izrečena. Žalba se dostavlja na upload@yuff.co.rs .

Ukoliko po žalbi utvrdi da je postojao opravdani razlog kašnjenja u dostavi dnevnika veza i ostale dokumentacije, YUFF tim će ukinuti izrečenu meru. O ukidanju privremene mere, YUFF tim će obavestiti RA javnost na način naveden u stavu 3. člana 7. pravila.

Član 9.

Ukoliko aktivaciju vrši više operatora pod zajedničkim pozivnim znakom, prilikom dostave dnevnika veza, dužni su izjasniti se kom operatoru će se priznati aktivacija.

Pod jednim pozivnim znakom, dozvoljeno je aktivirati najviše dva zaštićena područja u toku jednog dana. Od početka jedne aktivacije, pa do početka druge mora proteći najmanje dva sata.

Član 10.

Svi aktivatori, koji imaju priznatu najmanje jednu aktivaciju mogu na svoje QSL karte, web ili Facebook stranice staviti logo, ili druga obeležja YUFF programa.

Član 11.

YUFF koordinacioni tim sačinjavaju samoorganizovani radio-amateri, ljubitelji flora i fauna programa, koji su dobrovoljno prihvatili obavezu organizovanja i koordiniranja YUFF programa. U sastavu tima je izmedju 3 i 7 članova.

Tim može proglasiti i počasne članove. Počasni članovi ne učestvuju u donošenju odluka.

Radio-amateri, učesnici i ljubitelji YUFF programa aklamacijom prihvataju sastav YUFF koordinacionog tima.

Izvršni odbor saveza radio-amatera Srbije deklarativno pruža, ili osporava podršku YUFF timu, ali ne učestvuje aktivno u izboru članova.

Član 12.

Unutar tima, članovi dogovorno preuzimaju koordinaciju pojedinih oblasti delovanja i aktivnosti. Tako postoje web administrator, diploma menadžer, menadžer za unos logova u WWFF bazu, menadžer YT2A memoriala i drugi, po potrebi.

Odluke po svim pitanjima se donose, nakon razmatranja, većinom glasova. Ukoliko je podjednak broj glasova “za” i “protiv”, konačnu odluku donosi predsednik YUFF tima.

Član 13.

YUFF tim utvrdjuje program diploma, usvaja njihov izgled, kao i uslove, pod kojim se odredjena diploma može osvojiti.

Uslovi za osvajanje diploma, kako aktivatorskih, tako i za lovce regulišu se posebnim pravilima o dodeli diploma, koje usvaja YUFF koordinacioni tim.

Koordinacioni tim organizuje manifestacije, dane aktivacija, skupove i slično, vezane za YUFF program, a u svrhu obogaćenja ovih aktivnosti.

Član 14.

Članovi YUFF tima svoje zadatke obavljaju na amaterskoj osnovi i bez materijalne nadoknade. Tim može doneti odluku da pokrene proizvodnju i prodaju suvenira, ali tako stečen novac može se koristiti samo za sprovodjenje ciljeva i unapredjenje YUFF programa.

Član 15.

Članstvo u YUFF timu prestaje na lični zahtev, odlukom YUFF tima, odlukom YUFF tima na zahtev 3 učesnika u YUFF programu, ili smrću.

Prelazne i završne odredbe

Član 16.

Ova pravila stupaju na snagu danom objavljivanja na web stranici YUFF programa.

Stupanjem na snagu ovih pravila, prestaju da važe sva prethodna.

Član 17.

Na dan donošenja ovih pravila, YUFF koordinacioni tim sačinjavaju YU1TY, YT2T, YT5X, YT3X, YT2CQ, YU6DX i YU2M.

Pravila važeća 15.02.2016. godine

YUFF pravila

“Aktivatori” su radio-amateri koji radio-stanicom održavaju veze iz zaštićenih prirodnih područja, dok su “lovci” oni koji održavaju veze sa aktivatorima i prikupljaju različite FF reference širom sveta.

1. Aktivator koji želi učestvovati u YUFF Programu, odnosno, učestvovati u njegovom programu diploma, obavezan je:

– Dokazati da je održao najmanje 100 radio-veza iz pojedinog YUFF područja. Pripadajući log, isključivo u ADIF formatu poslati YUFF koordinacionom timu na MAIL

– Dokazati da je radio iz zaštićene zone YUFF lokacije za koju se traži priznanje o aktivnosti, fotografijama, ulaznicom u Park, video snimkom ili snimkom GPS uredjaja i slično.

– Nakon provere primljenih podataka, YUFF koordinator će ADIF log proslediti na WWFF log.

– Ako aktivator, iz bilo kojih razloga ne dostavi dokumentaciju o svojoj aktivnosti, njegove radio-veze će se priznati lovcima koji su ga odradili, ali on neće biti uključen u program YUFF – aktivatori za traženu lokaciju.

2. Ako sa neke od YUFF lokacija radi više operatora pod zajedničkim pozivnim znakom, i žele da im se ta aktivnost prizna i kao lična aktivnost, moraju zajedno uspostaviti sledeći broj radio-veza:

Broj operatora u grupi

aktivatora

Ukupni broj veza potrebnih za pojedinačna priznavanja jedne aktivirane YUFF lokacije

rad s pojedinačnim pozivnim znakom

rad sa zajedničkim pozivnim znakom

1 operator

100 veza

2 operatora

200 veza

170 veza

3 operatora

300 veza

240 veza

4 operatora

400 veza

300 veza

5 operatora

500 veza

350 veza

6 operatora

600 veza

360 veza

3. U slučajevima kada se nakon aktivacije pojedine YUFF lokacije traži pojedinačno priznavanje aktivacije, a radilo se pod zajedničkim pozivnim znakom potrebno je poslati menadžeru i grupnu fotografiju svih učesnika.

4. Aktivatoru se aktivirana YUFF lokacija, poštujući uslove navedene u t. 1. računa i za kategoriju lovci.

5. Ako tokom svoje prve aktivacije iz određene YUFF lokacije, aktivator ne održi potrebnih 100 radio-veza, njegove veze će se priznati lovcima, a on može ponovo aktivirati navedenu YUFF lokaciju te odraditi veze koje mu nedostaju. Kod zahteva za priznavanje takve aktivacije, potrebno je naznačiti dan(e) kada je aktivator već radio sa te YUFF lokacije. Nije ograničeno vreme između dve takve aktivnosti. Ponovnom aktivnošću sa lokacije koja mu je već priznata, aktivatoru se ne postavljaju nikakvi uslovi u broju veza.

6. Svi aktivatori koji prihvataju pravila YUFF Programa mogu na svojim QSL kartama ili nalepnicama odštampati LOGO i oznaku YUFF lokacije i to počevši od dana objavljivanja ovih Pravila. Od svih učesnika u YUFF Programu se očekuju postupci koji će doprineti njegovoj promociji. Aktivnosti iz zaštićenih područja moraju biti u skladu sa principima očuvanja životne sredine i uputstvima dobijenima od merodavnih institucija koje se o njima brinu.

7. Učestvovanje u YUFF Programu je dobrovoljno, a svi učesnici se moraju pridržavati ovih Pravila.

8. Nepoštovanje YUFF Pravila povlači za sobom opomenu, a nakon tri opomene i isključenje iz YUFF Programa. Teže povrede osnovnih principa YUFF Programa povlače za sobom trajno brisanje iz YUFF Programa, te predlog WWFF–u (World WIDE Flora Fauna Program), da se takve mere poduzmu i sa njihove strane.

9. O merama iz t. 8. odlučuje YUFF koordinacioni tim većinom glasova.

YUFF koordinacioni tim sačinjavaju YU1TY, YU1CA, YT3X i YU2M