U okviru tradicionalnog prigodnog izdanja poštanskih maraka „Evropska zaštita prirode”, „Pošta Srbije” pustila je u opticaj početkom juna dve marke nominalnih vrednosti 50, odnosno 74 dinara. Štampane su u tiražu od 45.000 serija, tehnikom višebojnog ofseta u tabačićima od po osam komada sa vinjetom u sredini tabaka. Na markama su prikazane retke biljne i životinjske vrste iz rezervata „Zasavica”. Umetnička obrada maraka delo je Miroslava Nikolića, kreatora maraka „Pošte Srbije”, a stručnu saradnju pružio je Slobodan Simić, upravnik Specijalnog rezervata prirode „Zasavica”. Izdanje prati i koverat sa prigodnim motivom.

Ovo nije prvo „pojavljivanje” Specijalnog rezervata prirode „Zasavica” na poštanskim markama. Čudesna priroda Zasavice prvi put se našla na markama 2003. godine, takođe u okviru izdanja „Evropska zaštita prirode”. I dok su na tim markama prikazani karakterističan pejzaž i deo toka reke Zasavice, ovogodišnje izdanje prikazuje biljku aldrovandu – na marki nominale 50 dinara – odnosno patku njorku na marki nominalne vrednosti 74 dinara.

Biljka aldrovanda (lat. Aldrovanda vesiculosa) pronađena je 2005. godine i predstavlja najvredniji nalaz u flori rezervata u Zasavici. Skoro 100 godina vodila se kao iščezla vrsta kod nas, a danas je Zasavica jedino njeno stanište u Srbiji. Aldrovanda je reliktna vrsta, poreklom iz tercijara. Naseljava pretežno tople vode tropskog pojasa, gde se sporadično pojavljuje. Nalazi se na Crvenoj listi flore Evrope, jer je u mnogim zemljama ili nestala ili je na granici iščezavanja. U Srbiji predstavlja kritično ugroženu insektovornu (biljka mesožderka) biljnu vrstu.

Patka crnka ili patka njorka (lat. Aythya nyroca), prikazana na marki nominale 74 dinara, globalno je ugrožena vrsta. Njena brojnost opada usled nestajanja staništa. I u Evropi joj populacija naglo opada, tako da patka njorka danas ima status ranjive vrste u Evropi. U savremenom periodu patka njorka predstavlja redovnu gnezdaricu Zasavice čija je brojnost gnezdeće populacije procenjena na 20–25 parova, što čini 4,74 odsto nacionalne populacije.

Rezervat „Zasavica” obiluje brojnim retkim biljnim i životinjskim vrstama, od kojih su neke na granici opstanka. Ukupno je zabeleženo više od 600 biljnih vrsta, 280 vrsta gljiva, 65 vrsta sisara, 216 vrsta ptica, 27 vrsta vodozemaca i gmizavaca, 20 vrsta riba i više od 500 vrsta raznih beskičmenjaka. Za pronađenih 90 vrsta flore i faune, Zasavica je prvi nalaz u Srbiji. Močvarni kompleks Zasavica proglašen je za Specijalni rezervat prirode prve kategorije 1997. godine, na površini od 1.821 hektar, od čega je 671 hektar u drugom stepenu zaštite. Vodotok ovog rezervata je dužine 33,1 kilometara i smešten je u severnoj Mačvi, istočno od reke Drine a južno od reke Save, u opštinama Sremska Mitrovica i Bogatić, sa apsolutnim uticajem drinske vode. Sva dosadašnja istraživanja na Zasavici su pokazala da ona ima veliki međunarodni značaj u očuvanju ukupne flore i faune.